EMB-3700-COM

来自ARM Wiki
跳转至: 导航搜索
EMB-3700 COM1,COM2,COM3-6
COM1:
Pin 信号名称
1 DCD
2 RXD
3 TXD
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 RI
COM2:
信号名称 Pin Pin 信号名称
DCD 1 2 DSR
SIN 3 4 RTS
SOUT 5 6 CTS
DTR 7 8 RI
GND 9 10 GND
  • 当COM2设置为RS485/RS422/ RS232时,其管脚定义分别如下
RS485 RS422 RS232 Pin Pin RS232 RS422 RS485
DATA- TX- DCD 1 2 DSR NC NC
DATA+ TX+ RXD 3 4 RTS NC NC
NC RX+ TXD 5 6 CTS NC NC
NC RX- DTR 7 8 RI NC NC
GND GND GND 9 10 GND GND GND


COM2 跳线功能设置(J1、J2、J3)
(J1, J2,J3)跳线用来设置 COM2 的传输模式, COM2 支持 RS232/RS422/RS485 三种传输模式,您可以根据您自身的需求来选择设置,默认传输模式为 RS232。
J1、J2、J3:
COM2 AS RS232 PORT COM2 AS RS422 PORT COM2 AS RS485 PORT
J1 1-3,2-4 J1 3-5,4-6 J1 3-5,4-6
J2 1-3,2-4 J2 3-5,4-6 J2 3-5,4-6
J3 1-2 J3 3-4 J3 5-6 7-8
COM3_COM6:
信号名称 Pin Pin 信号名称
DCD3 1 2 DSR3
RXD3 3 4 RTS3
TXD3 5 6 CTS3
DTR3 7 8 RI3
GND 9 10 GND
DCD4 11 12 DSR4
RXD4 13 14 RTS4
TXD4 15 16 CTS4
DTR4 17 18 RI4
GND 19 20 GND
DCD5 21 22 DSR5
RXD5 23 24 RTS5
TXD5 25 26 CTS5
DTR5 27 28 RI5
GND 29 30 GND
DCD6 31 32 DSR3
RXD6 33 34 RTS6
TXD6 35 36 CTS6
DTR6 37 38 RI6
GND 39 40 GND