EMB-4500-COM

来自ARM Wiki
跳转至: 导航搜索
EMB-4500-COM1-3-4-5
COM1、COM3、COM4、COM5:引脚定义
信号名称 Pin# Pin# 信号名称
NC 1 2 NC
COM_RXD 3 4 COM_RTS#
COM_TXD 5 6 COM_CTS#
NC 7 8 NC
GND 9 10 GND
COM2 引脚定义
COM2 跳线功能设置(J1、J2、J3):
  • (J1, J2,J3)跳线用来设置 COM2 的传输模式, COM2 支持 RS232/RS422/RS485 三种传输模式,您可以根据您自身的需求来选择设置,默认传输模式为 RS232。
J1、J2、J3:
COM2 AS RS232 PORT COM2 AS RS422 PORT COM2 AS RS485 PORT
J1 1-3,2-4 J1 3-5,4-6 J1 3-5,4-6
J2 1-3,2-4 J2 3-5,4-6 J2 3-5,4-6
J3 1-2 J3 3-4 J3 5-6,7-8
  • RS232跳线帽示意图:

COM2 232配置

  • RS422跳线帽示意图:

COM2 422配置

  • RS485跳线帽示意图:

COM2 485配置

当 COM2 设置为 RS232 时,主板插针定义
Pin# RS232(默认)
1 NC
2 NC
3 COM_RXD
4 COM_RTS#
5 COM_TXD
6 COM_CTS#
7 NC
8 NC
9 GND
10 GND
当 COM2 设置为 RS422 时,主板插针定义
Pin# RS422
1 TX-
2 NC
3 TX+
4 NC
5 RX+
6 NC
7 RX-
8 NC
9 GND
10 GND
当 COM2 设置为 RS485 时,主板插针定义
Pin# RS485
1 TX-
2 NC
3 TX+
4 NC
5 NC
6 NC
7 NC
8 NC
9 GND
10 GND