BPC-7925 COM

来自ARM Wiki
Wangqiuyun讨论 | 贡献2021年7月16日 (五) 14:17的版本 (创建页面,内容为“600px|缩略图|BPC-7925 COM1,COM2 ===== COM: ===== {| class="wikitable" |- ! Pin !! 信号名称 |- | 1 || DATA- |- | 2 ||...”)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转至: 导航搜索
文件:BPC-7925 COM1,COM2.jpg
BPC-7925 COM1,COM2
COM:
Pin 信号名称
1 DATA-
2 DATA+
3 HSOUT2RX+
4 HDTR#2RX
5 GND
6 DSR#
7 RTS#
8 CTS#
9 RI
COM1跳线功能设置(J1,J2,J3):
COM1 RS232 PORT COM1 RS422 PORT COM1 RS485 PORT
J1 1-3 2-4 J1 3-5 4-6 J1 3-5 4-6
J2 1-3 2-4 J2 3-5 4-6 J2 3-5 4-6
J3 1-2 J3 3-4 J3 5-6 7-8
COM2跳线功能设置(J4,J5,J6):
COM2 RS232 PORT COM2 RS422 PORT COM2 RS485 PORT
J4 1-3 2-4 J4 3-5 4-6 J4 3-5 4-6
J5 1-3 2-4 J5 3-5 4-6 J5 3-5 4-6
J6 1-2 J6 3-4 J6 5-6 7-8