BPC-7925 KBMS

来自ARM Wiki
Wangqiuyun讨论 | 贡献2021年7月16日 (五) 14:27的版本 (创建页面,内容为“600px|缩略图|BPC-7925 KBMS1 ===== KBMS1: ===== {| class="wikitable" |- ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 |- | VCC5_KBMS...”)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转至: 导航搜索
KBMS1:
信号名称 Pin Pin 信号名称
VCC5_KBMS 1 2 MS_CLK_R
GND 3 4 MS_DATA_R
KB_DATA_R 5 6 GND
KB_CLK_R 7 8 VCC5_KBMS