BPC-7926 COM

来自ARM Wiki
Wangqiuyun讨论 | 贡献2021年7月14日 (三) 10:03的版本 (创建页面,内容为“600px|缩略图|BPC-7926 COM1,COM2、COM3、COM4 ===== COM1、COM2: ===== {| class="wikitable" |- ! Pin !! 信...”)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转至: 导航搜索
文件:BPC-7926 COM1,COM2、COM3、COM4.jpg
BPC-7926 COM1,COM2、COM3、COM4
COM1、COM2:
Pin 信号名称
1 DCD
2 SIN
3 SOUT
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 RI


COM3、COM4:
信号名称 Pin Pin 信号名称
DCD 1 2 DSR
SIN 3 4 RTS
SOUT 5 6 CTS
DTR 7 8 RI
GND 9 10 GND