“BPC-7979 JCOMUSBDDI”的版本间的差异

来自ARM Wiki
跳转至: 导航搜索
(创建页面,内容为“600px|缩略图|BPC-7979 JCOMUSBDDI ===== JCOMUSBDDI: ===== {| class="wikitable" |- ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称...”)
 
 
第5行: 第5行:
 
! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称  
 
! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称  
 
|-
 
|-
| DCD#1 !! 1 !! 2 !! DSR#1
+
| DCD#1 || 1 || 2 || DSR#1
 
|-
 
|-
| SIN1 !! 3 !! 4 !! RTS#1
+
| SIN1 || 3 || 4 || RTS#1
 
|-
 
|-
| SOUT1 !! 5 !! 6 !! CTS#1
+
| SOUT1 || 5 || 6 || CTS#1
 
|-
 
|-
| DTR#1 !! 7 !! 8 !! RI#1
+
| DTR#1 || 7 || 8 || RI#1
 
|-
 
|-
| DCD#2 !! 9 !! 10 !! DSR#2
+
| DCD#2 || 9 || 10 || DSR#2
 
|-
 
|-
| SIN2 !! 11 !! 12 !! RTS#2
+
| SIN2 || 11 || 12 || RTS#2
 
|-
 
|-
| SOUT2 !! 13 !! 14 !! CTS#2
+
| SOUT2 || 13 || 14 || CTS#2
 
|-
 
|-
| DTR#2 !! 15 !! 16 !! RI#2
+
| DTR#2 || 15 || 16 || RI#2
 
|-
 
|-
| GND !! 17 !! 18 !! GND
+
| GND || 17 || 18 || GND
 
|-
 
|-
| USB_N5 !! 19 !! 20 !! USB_N6
+
| USB_N5 || 19 || 20 || USB_N6
 
|-
 
|-
| USB_P5 !! 21 !! 22 !! USB_P6
+
| USB_P5 || 21 || 22 || USB_P6
 
|-
 
|-
| GND !! 23 !! 24 !! GND
+
| GND || 23 || 24 || GND
 
|-
 
|-
| DDI1_TXN0 !! 25 !! 26 !! DDI1_TXN2
+
| DDI1_TXN0 || 25 || 26 || DDI1_TXN2
 
|-
 
|-
| DDI1_TXP0 !! 27 !! 28 !! DDI1_TXP2
+
| DDI1_TXP0 || 27 || 28 || DDI1_TXP2
 
|-
 
|-
| GND !! 29 !! 30 !! GND
+
| GND || 29 || 30 || GND
 
|-
 
|-
| DDI1_TXN1 !! 31 !! 32 !! DDI1_TXN3
+
| DDI1_TXN1 || 31 || 32 || DDI1_TXN3
 
|-
 
|-
| DDI1_TXP1 !! 33 !! 34 !! DDI1_TXP3
+
| DDI1_TXP1 || 33 || 34 || DDI1_TXP3
 
|-
 
|-
| GND !! 35 !! 36 !! GND
+
| GND || 35 || 36 || GND
 
|-
 
|-
| DDI1_AUX_DN !! 37 !! 38 !! DDPB_CLK
+
| DDI1_AUX_DN || 37 || 38 || DDPB_CLK
 
|-
 
|-
| DDI1_AUX_DP !! 39 !! 40 !! DDPB_DATA
+
| DDI1_AUX_DP || 39 || 40 || DDPB_DATA
 
|-
 
|-
| GND !! 41 !! 42 !! PLTRST_N_BUF
+
| GND || 41 || 42 || PLTRST_N_BUF
 
|-
 
|-
| DDSP_1_HPD0_R !! 43 !! 44 !! SATALED
+
| DDSP_1_HPD0_R || 43 || 44 || SATALED
 
|-
 
|-
| RSTBTN- !! 45 !! 46 !! POWERSW
+
| RSTBTN- || 45 || 46 || POWERSW
 
|-
 
|-
| VCC !! 47 !! 48 !! VCC3
+
| VCC || 47 || 48 || VCC3
 
|-
 
|-
| VCC !! 49 !! 50 !! +12V
+
| VCC || 49 || 50 || +12V
 
|-
 
|-
| NC !! NP1 !! NP2 !! NC
+
| NC || NP1 || NP2 || NC
 
|}
 
|}

2021年7月12日 (一) 15:51的最新版本

文件:BPC-7979 JCOMUSBDDI.jpg
BPC-7979 JCOMUSBDDI
JCOMUSBDDI:
信号名称 Pin Pin 信号名称
DCD#1 1 2 DSR#1
SIN1 3 4 RTS#1
SOUT1 5 6 CTS#1
DTR#1 7 8 RI#1
DCD#2 9 10 DSR#2
SIN2 11 12 RTS#2
SOUT2 13 14 CTS#2
DTR#2 15 16 RI#2
GND 17 18 GND
USB_N5 19 20 USB_N6
USB_P5 21 22 USB_P6
GND 23 24 GND
DDI1_TXN0 25 26 DDI1_TXN2
DDI1_TXP0 27 28 DDI1_TXP2
GND 29 30 GND
DDI1_TXN1 31 32 DDI1_TXN3
DDI1_TXP1 33 34 DDI1_TXP3
GND 35 36 GND
DDI1_AUX_DN 37 38 DDPB_CLK
DDI1_AUX_DP 39 40 DDPB_DATA
GND 41 42 PLTRST_N_BUF
DDSP_1_HPD0_R 43 44 SATALED
RSTBTN- 45 46 POWERSW
VCC 47 48 VCC3
VCC 49 50 +12V
NC NP1 NP2 NC