BPC-7979 JCOMUSBDDI

来自ARM Wiki
Wangqiuyun讨论 | 贡献2021年7月12日 (一) 15:41的版本 (创建页面,内容为“600px|缩略图|BPC-7979 JCOMUSBDDI ===== JCOMUSBDDI: ===== {| class="wikitable" |- ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称...”)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转至: 导航搜索
文件:BPC-7979 JCOMUSBDDI.jpg
BPC-7979 JCOMUSBDDI
JCOMUSBDDI:
信号名称 Pin Pin 信号名称
DCD#1 !! 1 !! 2 !! DSR#1
SIN1 !! 3 !! 4 !! RTS#1
SOUT1 !! 5 !! 6 !! CTS#1
DTR#1 !! 7 !! 8 !! RI#1
DCD#2 !! 9 !! 10 !! DSR#2
SIN2 !! 11 !! 12 !! RTS#2
SOUT2 !! 13 !! 14 !! CTS#2
DTR#2 !! 15 !! 16 !! RI#2
GND !! 17 !! 18 !! GND
USB_N5 !! 19 !! 20 !! USB_N6
USB_P5 !! 21 !! 22 !! USB_P6
GND !! 23 !! 24 !! GND
DDI1_TXN0 !! 25 !! 26 !! DDI1_TXN2
DDI1_TXP0 !! 27 !! 28 !! DDI1_TXP2
GND !! 29 !! 30 !! GND
DDI1_TXN1 !! 31 !! 32 !! DDI1_TXN3
DDI1_TXP1 !! 33 !! 34 !! DDI1_TXP3
GND !! 35 !! 36 !! GND
DDI1_AUX_DN !! 37 !! 38 !! DDPB_CLK
DDI1_AUX_DP !! 39 !! 40 !! DDPB_DATA
GND !! 41 !! 42 !! PLTRST_N_BUF
DDSP_1_HPD0_R !! 43 !! 44 !! SATALED
RSTBTN- !! 45 !! 46 !! POWERSW
VCC !! 47 !! 48 !! VCC3
VCC !! 49 !! 50 !! +12V
NC !! NP1 !! NP2 !! NC