“BPC-7979 JLPC+JPCIE”的版本间的差异

来自ARM Wiki
跳转至: 导航搜索
(创建页面,内容为“600px|缩略图|BPC-7979 JLPC+JPCIE ===== JLPC: ===== {| class="wikitable" |- ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 |-...”)
 
 
第54行: 第54行:
 
|-
 
|-
 
| VCC3 || 49 || 50 || +12V
 
| VCC3 || 49 || 50 || +12V
 +
|-
 +
| NC || NP1 || NP2 || NC
 +
|}
 +
 +
===== JPCIE: =====
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称
 +
|-
 +
| LPC _CLK || 1 || 2 || GND
 +
|-
 +
| PCIE7_RXN || 1 || 2 || PCIE7_TXN
 +
|-
 +
| PCIE7_RXP || 3 || 4 || PCIE7_TXP
 +
|-
 +
| GND || 5 || 6 || GND
 +
|-
 +
| PCIE8_RXN || 7 || 8 || PCIE8_TXN
 +
|-
 +
| PCIE8_RXP || 9 || 10 || PCIE8_TXP
 +
|-
 +
| GND || 11 || 12 || GND
 +
|-
 +
| PCIE9_RXN_R || 13 || 14 || PCIE9_TXN_R
 +
|-
 +
| PCIE9_RXP_R || 15 || 16 || PCIE9_TXP_R
 +
|-
 +
| GND || 17 || 18 || GND
 +
|-
 +
| PCIE10_RXN_R || 19 || 20 || PCIE10_TXN_R
 +
|-
 +
| PCIE10_RXP_R || 21 || 22 || PCIE10_TXP_R
 +
|-
 +
| GND || 23 || 24 || GND
 +
|-
 +
| CLK_SRC4_DN || 25 || 26 || CLK_SRC5_DN
 +
|-
 +
| CLK_SRC4_DP || 27 || 28 || CLK_SRC5_DP
 +
|-
 +
| GND || 29 || 30 || GND
 +
|-
 +
| CLK_SRC6_DN || 31 || 32 || CLK_SRC7_DN
 +
|-
 +
| CLK_SRC6_DP || 33 || 34 || CLK_SRC7_DP
 +
|-
 +
| GND || 35 || 36 || GND
 +
|-
 +
| PCH_WAKE_N || 37 || 38 || PLTRST_N_BUF
 +
|-
 +
| 3VDUAL || 39 || 40 || VCC
 +
|-
 +
| 3VDUAL || 41 || 42 || VCC
 +
|-
 +
| 3VDUAL || 43 || 44 || VCC
 +
|-
 +
| VCC3 || 45 || 46 || VCC
 +
|-
 +
| VCC3 || 47 || 48 || +12V
 +
|-
 +
| GND || 49 || 50 || GND
 
|-
 
|-
 
| NC || NP1 || NP2 || NC
 
| NC || NP1 || NP2 || NC
 
|}
 
|}

2021年7月12日 (一) 16:00的最新版本

文件:BPC-7979 JLPC+JPCIE.jpg
BPC-7979 JLPC+JPCIE
JLPC:
信号名称 Pin Pin 信号名称
LPC _CLK 1 2 GND
L_FRA E_N 3 4 CLK_LPC_48M
PLTRST_N 5 6 VCC
L_AD3 7 8 L_AD2
VCC3 9 10 L_AD1
L_AD0 11 12 GND
CLK_MAIN 13 14 DATA_MAIN
3VDUAL 15 16 SER_IRQ
GND 17 18 NC
LPCPD_N 19 20 NC
GND 21 22 GND
USB_N7 23 24 USB_N8
USB_P7 25 26 USB_P8
GND 27 28 GND
SATA_TXN2 29 30 MS_CLK
SATA_TXP2 31 32 MS_DATA
GND 33 34 GND
SATA_RXN2 35 36 KB_CLK
SATA_RXP2 37 38 KB_DATA
GND 39 40 GND
VCC 41 42 VCC
VCC 43 44 VCC
VCC3 45 46 5VDUAL
VCC3 47 48 5VDUAL
VCC3 49 50 +12V
NC NP1 NP2 NC
JPCIE:
信号名称 Pin Pin 信号名称
LPC _CLK 1 2 GND
PCIE7_RXN 1 2 PCIE7_TXN
PCIE7_RXP 3 4 PCIE7_TXP
GND 5 6 GND
PCIE8_RXN 7 8 PCIE8_TXN
PCIE8_RXP 9 10 PCIE8_TXP
GND 11 12 GND
PCIE9_RXN_R 13 14 PCIE9_TXN_R
PCIE9_RXP_R 15 16 PCIE9_TXP_R
GND 17 18 GND
PCIE10_RXN_R 19 20 PCIE10_TXN_R
PCIE10_RXP_R 21 22 PCIE10_TXP_R
GND 23 24 GND
CLK_SRC4_DN 25 26 CLK_SRC5_DN
CLK_SRC4_DP 27 28 CLK_SRC5_DP
GND 29 30 GND
CLK_SRC6_DN 31 32 CLK_SRC7_DN
CLK_SRC6_DP 33 34 CLK_SRC7_DP
GND 35 36 GND
PCH_WAKE_N 37 38 PLTRST_N_BUF
3VDUAL 39 40 VCC
3VDUAL 41 42 VCC
3VDUAL 43 44 VCC
VCC3 45 46 VCC
VCC3 47 48 +12V
GND 49 50 GND
NC NP1 NP2 NC