BPC-7979 JLPC+JPCIE

来自ARM Wiki
Wangqiuyun讨论 | 贡献2021年7月12日 (一) 15:57的版本 (创建页面,内容为“600px|缩略图|BPC-7979 JLPC+JPCIE ===== JLPC: ===== {| class="wikitable" |- ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 |-...”)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转至: 导航搜索
文件:BPC-7979 JLPC+JPCIE.jpg
BPC-7979 JLPC+JPCIE
JLPC:
信号名称 Pin Pin 信号名称
LPC _CLK 1 2 GND
L_FRA E_N 3 4 CLK_LPC_48M
PLTRST_N 5 6 VCC
L_AD3 7 8 L_AD2
VCC3 9 10 L_AD1
L_AD0 11 12 GND
CLK_MAIN 13 14 DATA_MAIN
3VDUAL 15 16 SER_IRQ
GND 17 18 NC
LPCPD_N 19 20 NC
GND 21 22 GND
USB_N7 23 24 USB_N8
USB_P7 25 26 USB_P8
GND 27 28 GND
SATA_TXN2 29 30 MS_CLK
SATA_TXP2 31 32 MS_DATA
GND 33 34 GND
SATA_RXN2 35 36 KB_CLK
SATA_RXP2 37 38 KB_DATA
GND 39 40 GND
VCC 41 42 VCC
VCC 43 44 VCC
VCC3 45 46 5VDUAL
VCC3 47 48 5VDUAL
VCC3 49 50 +12V
NC NP1 NP2 NC