“EMB-2500-COM”的版本间的差异

来自ARM Wiki
跳转至: 导航搜索
(创建页面,内容为“500px|缩略图|EMB-2500-COM_DB ===== COM1引脚定义 ===== {| class="wikitable" |- ! 引脚定义 !! Pin !! Pin !! 引脚定义 |-...”)
 
第1行: 第1行:
 
[[文件:EMB-2500-COM_DB.jpg|500px|缩略图|EMB-2500-COM_DB]]
 
[[文件:EMB-2500-COM_DB.jpg|500px|缩略图|EMB-2500-COM_DB]]
===== COM1引脚定义 =====
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
! 引脚定义 !! Pin !! Pin !! 引脚定义
 
|-
 
| COM1_RTS# || 1 || 2 || NC
 
|-
 
| COM1_RXD || 3 || 4 || NC
 
|-
 
| COM1_TXD || 5 || 6 || NC
 
|-
 
| COM1_CTS# || 7 || 8 || NC
 
|-
 
| GND || 9 || 10 || GND
 
|}
 
  
  
第23行: 第8行:
 
! 引脚定义 !! Pin !! Pin !! 引脚定义  
 
! 引脚定义 !! Pin !! Pin !! 引脚定义  
 
|-
 
|-
| NC || 1 || 2 || COM1_RXD
+
| COM1_RTS# || 1 || 2 || COM1_RXD
 
|-
 
|-
| NC || 3 || 4 || COM1_TXD
+
| COM1_RXD || 3 || 4 || COM1_TXD
 
|-
 
|-
| NC || 5 || 6 || COM_MCU_TXD
+
| COM1_TXD || 5 || 6 || COM_MCU_TXD
 
|-
 
|-
| NC || 7 || 8 || COM_MCU_RXD
+
| COM1_CTS# || 7 || 8 || COM_MCU_RXD
 
|-
 
|-
 
| GND || 9 || 10 || GND
 
| GND || 9 || 10 || GND
第38行: 第23行:
  
 
[[文件:EMB-2500-J11.jpg|500px|缩略图|EMB-2500-J11]]
 
[[文件:EMB-2500-J11.jpg|500px|缩略图|EMB-2500-J11]]
===== J11 可选做串口 =====
+
===== J11 可选做串口(默认为CAN,可修改驱动配置为TTL电平的串口) =====
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-

2020年11月25日 (三) 10:55的版本

EMB-2500-COM_DB


COM_DB引脚定义
引脚定义 Pin Pin 引脚定义
COM1_RTS# 1 2 COM1_RXD
COM1_RXD 3 4 COM1_TXD
COM1_TXD 5 6 COM_MCU_TXD
COM1_CTS# 7 8 COM_MCU_RXD
GND 9 10 GND
  • Pin 6 和 Pin 8为MCU 烧录口


EMB-2500-J11
J11 可选做串口(默认为CAN,可修改驱动配置为TTL电平的串口)
引脚定义 Pin# Pin# 引脚定义
SD1_CMD 1 2 SD1_DAT0
SD1_CLK 3 4 SD1_DAT1
5V 5 6 5V
3.3V 7 8 3.3V
GND 9 10 GND