EMB-2500-COM

来自ARM Wiki
跳转至: 导航搜索
EMB-2500-COM_DB


COM_DB&COM1引脚定义
引脚定义 Pin Pin 引脚定义
COM1_RTS# 1 2 COM_DB_RXD
COM1_RXD 3 4 COM_DB_TXD
COM1_TXD 5 6 COM_MCU_TXD
COM1_CTS# 7 8 COM_MCU_RXD
GND 9 10 GND
  • Pin 6 和 Pin 8为MCU 烧录口


EMB-2500-J11
J11 可选做串口(默认为CAN,可修改驱动配置为TTL电平的串口)
引脚定义 Pin# Pin# 引脚定义
SD1_CMD 1 2 SD1_DAT0
SD1_CLK 3 4 SD1_DAT1
5V 5 6 5V
3.3V 7 8 3.3V
GND 9 10 GND