“EMB-3501-COM”的版本间的差异

来自ARM Wiki
跳转至: 导航搜索
(创建页面,内容为“===== COM1_DB引脚定义 ===== 500px|缩略图|EMB-3501-COM1_DB {| class="wikitable" |- ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称...”)
 
COM2 跳线功能设置(J1、J2、J3)
 
第34行: 第34行:
 
|  J3 || 1-2 || J3 || 3-4|| J3 ||5-6,7-8
 
|  J3 || 1-2 || J3 || 3-4|| J3 ||5-6,7-8
 
|}
 
|}
 +
 +
*RS232跳线帽示意图:
 +
[[文件:EMB-3500-COM2-232跳线.png|frameless|300px|COM2 232配置]]
 +
*RS422跳线帽示意图:
 +
[[文件:EMB-3500-COM2-422跳线.png|frameless|300px|COM2 422配置]]
 +
*RS485跳线帽示意图:
 +
[[文件:EMB-3500-COM2-485跳线.png|frameless|300px|COM2 485配置]]
 +
 
====== 当 COM2 设置为 RS232 时,主板插针定义 ======
 
====== 当 COM2 设置为 RS232 时,主板插针定义 ======
 
<!--
 
<!--

2020年6月29日 (一) 17:07的最新版本

COM1_DB引脚定义
EMB-3501-COM1_DB
信号名称 Pin Pin 信号名称
NC 1 2 NC
RXD 3 4 RTS#
TXD 5 6 CTS#
NC 7 8 NC
GND 9 10 GND
COM2引脚定义
COM2 跳线功能设置(J1、J2、J3)
(J1, J2,J3)跳线用来设置 COM2 的传输模式, COM2 支持 RS232/RS422/RS485 三种传输模式,您可以根据您自身的需求来选择设置,默认传输模式为 RS232。
J1、J2、J3:
COM2 AS RS232 PORT COM2 AS RS422 PORT COM2 AS RS485 PORT
J1 1-3,2-4 J1 3-5,4-6 J1 3-5,4-6
J2 1-3,2-4 J2 3-5,4-6 J2 3-5,4-6
J3 1-2 J3 3-4 J3 5-6,7-8
  • RS232跳线帽示意图:

COM2 232配置

  • RS422跳线帽示意图:

COM2 422配置

  • RS485跳线帽示意图:

COM2 485配置

当 COM2 设置为 RS232 时,主板插针定义
信号名称 Pin Pin 信号名称
NC 1 2 NC
RXD 3 4 RTS#
TXD 5 6 CTS#
NC 7 8 NC
GND 9 10 GND
当 COM2 设置为 RS422 时,主板插针定义
信号名称 Pin Pin 信号名称
422TX- 1 2 NC
422TX+ 3 4 NC
422RX+ 5 6 NC
422RX- 7 8 NC
GND 9 10 GND
当 COM2 设置为 RS485 时,主板插针定义
信号名称 Pin Pin 信号名称
485TX- 1 2 NC
485TX+ 3 4 NC
NC 5 6 NC
NC 7 8 NC
GND 9 10 GND

COM3~COM5引脚定义
信号名称 Pin Pin 信号名称
NC 1 2 NC
RXD 3 4 RTS#
TXD 5 6 CTS#
NC 7 8 NC
GND 9 10 GND