EMB-3706-LVDS独立供电插座

来自ARM Wiki
Wangqiuyun讨论 | 贡献2018年7月30日 (一) 11:29的版本 (创建页面,内容为“600px|缩略图|EMB-3706-LVDS独立供电插座 ===== LVDS独立供电插座(J5): ===== :{| class="wikitable" |-...”)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转至: 导航搜索
EMB-3706-LVDS独立供电插座
LVDS独立供电插座(J5):
Pin 信号名称
1 +12V
2 L_BKLT_EN_R
3 GND
4 L_BKLT_CTL_R
5 VCC
  • LVDS跳线功能设置(J6):
设置 J6
1 +5V
2 VCC_LCD
3 +3.3V