EMB-3706-SATA独立供电插座

来自ARM Wiki
Wangqiuyun讨论 | 贡献2018年7月30日 (一) 10:51的版本 (创建页面,内容为“600px|缩略图|EMB-3706-PWR_OUT ===== PWR_OUT: ===== :{| class="wikitable" |- ! Pin !! 信号名称 |- | 1 || VCC3 |- | 2 || GND |...”)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转至: 导航搜索
EMB-3706-PWR_OUT
PWR_OUT:
Pin 信号名称
1 VCC3
2 GND
3 VCC
4 GND
5 +12V