EMB-4940-LVDS

来自ARM Wiki
Wangqiuyun讨论 | 贡献2018年8月28日 (二) 11:18的版本 (创建页面,内容为“600px|缩略图|EMB-4940-LVDS ===== HDMI: ===== :{| class="wikitable" |- ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 |- | DATA2_P ||...”)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转至: 导航搜索
HDMI:
信号名称 Pin Pin 信号名称
DATA2_P 1 2 GND
DATA2_N 3 4 DATA1_P
GND 5 6 DATA1_N
DATA0_P 7 8 GND
DATA0_N 9 10 CLK_P
GND 11 12 CLK_N
NC 13 14 NC
SCL 15 16 SDA
GND 17 18 VCC
DVI0_DETECT 19 20 GND

JVGA:

信号名称 Pin Pin 信号名称
VGA_R 1 2 GND
VGA_G 3 4 DDC_DAT_OUT
VGA_B 5 6 HSYNC
VGA_DVI_5V 7 8 VSYNC
VGA_PIN10 9 10 DDC_CLK_OUT

LVDS:

信号名称 Pin Pin 信号名称
VDD_PANEL 1 2 VDD_PANEL
VDD_PANEL 3 4 NC
GND 5 6 GND
LVDS_DATA0# 7 8 LVDS_DATA0
LVDS_DATA1# 9 10 LVDS_DATA1
LVDS_DATA2# 11 12 LVDS_DATA2
GND 13 14 GND
LVDS_CLK# 15 16 LVDS_CLK
LVDS_DATA3# 17 18 LVDS_DATA3
LVDS_DATA4# 19 20 LVDS_DATA4
LVDS_DATA5# 21 22 LVDS_DATA5
LVDS_DATA6# 23 24 LVDS_DATA6
GND 25 26 GND
LVDS _CLK1# 27 28 LVDS _CLK1
LVDS_DATA7# 29 30 LVDS_DATA7
  • LVDS额定电压选择跳线(JLVDS):
设置 JCC
1-2 +3.3V
2-3 +5V