MITX-6955-AUDIO

来自ARM Wiki
Wangqiuyun讨论 | 贡献2018年8月14日 (二) 10:22的版本 (创建页面,内容为“600px|缩略图|MITX-6955-AUDIO、FP_AUDIO ===== FP_AUDIO: ===== :{| class="wikitable" |- ! 信号名称 !! Pin !! Pin !!...”)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转至: 导航搜索
MITX-6955-AUDIO、FP_AUDIO
FP_AUDIO:
信号名称 Pin Pin 信号名称
MIC2L 1 2 AGND
MIC2R 3 4 LINE1L
LINE2R 5 6 LINE1R
AGND 7 8 NC
LINE2L 9 10 AGND