SHB-980-KB/MS

来自ARM Wiki
Tangdapeng讨论 | 贡献2019年6月20日 (四) 14:03的版本 (创建页面,内容为“600px|缩略图|SHB-980-KM ===== KM: ===== :{| class="wikitable" |- ! 信号名称 !! Pin !! Pin !! 信号名称 |- | VCC_KM || 1 || 2 ||...”)
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)
跳转至: 导航搜索
SHB-980-KM
KM:
信号名称 Pin Pin 信号名称
VCC_KM 1 2 MS_CLK
GND 3 4 MS_DATA
KB_DATA 5 6 GND
KB_CLK 7 8 VCC_KM